Navigation
Algemene Voorwaarden van
Sound Adventure Show Equipment.
Gevestigd te : Noordwijkerhou
KvK Rijnland nummer : 28073511
Gedeponeerd : 05-11-2004
Nummer : 73511

Toepasselijkheid
Artikel 1
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)-persoon, die door ondertekening van een schriftelijke opdracht dan wel op andere wijze, met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, dienst vertegenwoordiger(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 Onder “apparatuur” wordt in deze voorwaarden verstaan:
Alle (electrische) apparaten op het gebied van audio- en belichtingstechniek, zendapparatuur , alsmede alle bijbehorende accessoires , bekabelingen, bekabelingen, verpakkingsmaterialen etc. en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn met inachtneming van onze bedrijfsactiviteiten.
1.4 Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn die voor ons niet bindend zodra wij tegen de toepasselijkheid ervan schriftelijk hebben geprotesteerd.
1.5 Behoudens een verwijzing van deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaarding- c.q. bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, recu’s, rekeningen e.d., zullen door ons aan de wederpartij de toepasselijke algemene voorwaarden ter hand worden gesteld, respectievelijk desgevraagd onverwijld op onze kosten worden toegezonden.Nadien wordt de wederpartij geacht door het enkel (mondeling, telefonisch, per telex, telefax etc.) plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde c.q. verhuurde goederen, met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
AANBIEDINGEN
Artikel 2
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Voornoemd vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
2.3 Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, schema’s en berekeningen zijn ons eigendom en mogen zonder toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.4 Wij behouden ons het recht voor verhuuropdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
OVEREENKOMST
Artikel 3
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Later gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel gedaan, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor werkzaamheden en/of leveringen, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.
3.6 Wij zijn gerechtigd bij of na totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.
PRIJZEN
Artikel 4
4.1 Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten: gebaseerd op levering “af ons bedrijf”; exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en transportverzekering;vermeld in Nederlandse valuta (euro), eventuele koerswijzigingen worden doorberekent.
4.3 Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die der levering en/of feitelijke in bezigstelling van het verhuurde, een of meer van de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, dien -
overeenkomstig te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zullen
wij de wederpartij onverwijld schriftelijk hiervan in kennis stellen. De wederpartij is in voorkomend geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na dagtekening van onze schriftelijke kennisgeving. De wederpartij dient ons van de ontbinding van de overeenkomst per aangetekend schrijven in kennis te stellen.
LEVERINGEN EN LEVERTIJD
Artikel 5
5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen moeten worden afgeleverd, dan wel diensten moeten zijn verricht.
5.2 De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen , doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5.4 Redelijke overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname van goederen en/of dienstverlening te weigeren.
5.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af ons bedrijf/magazijn”.
5.6 Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan.
Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Als dan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.
5.7 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
5.8 Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen
in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
5.9 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond
bij aflevering op kwantitatieve tekorten of kwalitatieve
beschadigingen te controleren . Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden aan ons kenbaar te worden gemaakt.
TRANSPORT
Artikel 6
6.1 Indien de wederpartij ons, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
6.2 Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.
3.6 Uitsluitend het eigen transport geschiedt voor onze rekening en risico.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 7
7.1 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. de gehuurde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij, behoudens opzet, nalatigheid of grove schuld, dan wel door een aantoonbaar gebrek in het door ons ter beschikking gestelde product, gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
7.2 Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen.
7.3 Voldoening aan de geldende garantie/reclame verplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur( en) wordt aangemerkt als schadevergoeding.
HUURVOORWAARDEN
Artikel 8
8.1 Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze algemene voorwaarden , tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt.
8.2 Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen “de huurder”.
8.3 Behoudens afwijkingen, dient de huur te worden betaald bij aanvang van de huurovereenkomst.
Verplichtingen van de verhuurder
8.4 Onvoorziene omstandigheden voorbehouden stelt de verhuurder op de overeengekomen datum het verhuurde ter beschikking aan de huurder . De verhuurder staat er daarbij voor in, dat het verhuurde in goede staat van onderhoud verkeert en dat de daarin aanwezige en bijbehorende voorzieningen naar behoren functioneren.
8.5 Bij het begin van de huur wordt door huurder en verhuurder gezamenlijk een lijst van bevinding over de toestand van het verhuurde en van de daarin aanwezige voorzieningen opgemaakt. Zowel de huurder als de verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar.
8.6 De verhuurder is niet verplicht de huurder te waarborgen tegen belemmeringen van feitelijke aard, die anderen de huurder in zijn genot van het verhuurde toebrengen.
Verplichtingen van de huurder
8.7 Het gehuurde dient te worden gebruikt op de wijze zoals deze door ons is vastgesteld.De huurder dient alle apparatuur die hij van ons ontvangt in beginsel te gebruiken met een geaard stopcontact.
De huurder zal het gehuurde gebruiken als een goed huurder,overeenkomstig de bestemming niet te veranderen, dan wel er een andere bestemming aan te geven.
8.8 De huurder zal zich onthouden van gedragingen, waarvan naar algemeen gangbare opvattingen mag worden aangenomen dat zij schade veroorzaken aan het gehuurde.
8.9 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een deel of in zijn geheel onder te verhuren of aan een derde in gebruik te geven.
8.10 De huurder is aansprakelijk voor gedragingen in strijd met de voorgaande leden van dit artikel, zowel van zijn huisgenoten als van degenen , die van de huurder toestemming hebben verkregen het gehuurde te gebruiken.
Het aanbrengen van veranderingen
8.11 De huurder mag onder geen omstandigheden veranderingen aanbrengen aan het gehuurde.
Aansprakelijkheid
8.12 Behalve indien de verhuurder nalatig en/of onzorgvuldig is geweest, is zij niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan de persoon van huurder en zijn huisgenoten, dan wel personen die zich in zijn gezelschap bevinden en aan zaken die hem toebehoren, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van het gehuurde.
8.13 Bij diefstal, brand, breuk en andere oorzaken waardoor het gehuurde geheel of gedeeltelijk teniet is gegaan is de huurder aansprakelijk voor de schade die de verhuurder lijdt en heeft geleden.
Terugbrengen van het gehuurde
8.14 De huurder dient het door hem gehuurde in dezelfde staat terug te brengen als verhuurder het heeft geleverd. Aan het gehuurde door de verhuurder geconstateerde schade, zal door de huurder aan de verhuurder worden vergoed.
8.15 De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum terug te bezorgen bij de verhuurder. Bij het overschrijden van de overeengekomen huurtermijn heeft de verhuurder het recht, onverminderd haar rechten op de huurder tot aanspraak op schadevergoeding ,om tenminste de dagprijs voor elke dag dat de huurtermijn is overschreden, bij huurder in rekening te brengen.
Ernstige tekortkoming van de huurder
8.16 Indien huurder in verzuim blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet en/of deze voorwaarden op hem rust tengevolge waarvan de verhuurder buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen moet treffen, zijn alle daaruit voor verhuurder
voortvloeiende kosten, overeenkomstig deze voorwaarden, geheel voor rekening van huurder.
Borgsom
8.17 Bij aanvang van de overeenkomst dient huurder aan de verhuurder een vooraf overeengekomen borgsom te betalen. Genoemde borgsom wordt na beëindiging van de huurovereenkomst en na eventuele aftrek van kosten als bedoeld in lid 8.1 en 2 van dit artikel aan huurder terugbetaald.
OVERMACHT
Artikel 9
9.1 In geval van overmacht hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel doe overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
9.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood en/of andere natuurrampen , molest, werkstaking,overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,negatieve adviezen van overheidsinstanties, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
9.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden
vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ons gemaakt kosten.
9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij
de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
REKLAMES
Artikel 10
10.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af)levering van de goederen aan ons kenbaar gemaakt worden.
10.2 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van ondeugdelijke goederen.
10.3 Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de goederen
aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames binnen acht (8) dagen na verzenddatum der facturen schriftelijk te worden ingediend.
10.4 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de gehuurde goederen, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens ons.
10.6 Wanneer reclames door ons als juist zijn erkend, zal de wederpartij een naar algemeen maatschappelijke opvattingen redelijke termijn laten, teneinde de goederen door ons te laten vervangen.
10.7 Retournering van beschadigde c.q. ondeugdelijke goederen kan
geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Na toestemming kan retournering slechts geschieden met factuur en franco.
020-6990480 • Fax 020-GARANTIE
Artikel 11
11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekken wij garantie voorzover de garantietermijn op de ondertekende opdracht/factuur staat vermeld.
11.2 Ten aanzien van goederen welke niet door- of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door onze leveringsgarantie.
11.3 Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
11.4 Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.
11.5 Op gerepareerde goederen wordt uitsluitend garantie verstrekt op de vervangen onderdelen.
11.6 Het vervangen van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.
REPARATIES
Artikel 12
12.1 Voorzover in de volgende leden van dit artikel anders is bepaald, geschieden reparaties uitsluitend met inachtneming van deze voorwaarden.
12.2 Wanneer onze serviceverplichtingen het nodigt maakt dat het te repareren goed naar onze serviceafdeling wordt verzonden, vindt het verzenden en terugsturen plaats voor rekening en risico van de wederpartij.
12.3 Wij zijn gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.
ONDERHOUD
Artikel 13
13.1 Het onderhoud van de geleverde goederen geschiedt in beginsel door onze onderhoudsdienst en is, behouden garantiewerkzaamheden, voor rekening van de wederpartij.
13.2 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, gemaakt door een onderhoudsdienst welke met onze uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld
PANDRECHT
Artikel 14
14.1Tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen de wederpartij schuldig aan ons mocht zijn, verpandt de wederpartij bij afgifte aan ons, zulks voor zover deze zaken niet reeds bij eerdere akte(n) aan ons zijn verpand, de door ons geleverde goederen als vermeld in de opdrachtbevestiging en de factuur totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
14.2 De wederpartij mag in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf over de door ons geleverde goederen beschikken als rustte daarop geen pandrecht, met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.
14.3 De wederpartij mag zonder schriftelijke toestemming van ons op de betreffende zaken geen beperkte rechten ten behoeve van anderen vestigen.
14.4 De wederpartij is verplicht bij verkoop van de verpande zaken in
het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf op eerste aanvraag van ons alle vorderingen op de kopers van die zaken aan ons te verpanden.
14.5 De wederpartij moet de verpande zaken op zijn kosten goed bewaren en onderhouden.
14.6 De wederpartij is verplicht om voor zijn rekening de verpande zaken genoegzaam tegen verlies, tenietgaan en beschadiging op de voor de betreffende zaken gebruikelijke wijze te verzekeren en de polis daarvan aan ons op eerste verzoek in bewaring te geven,
alsmede de kwitanties van betaalde premies aan ons te overhandigen.Mocht de wederpartij zijn hier bedoelde verplichting tot
genoegzame verzekering niet nakomen, dan zijn wij gerechtigd de zaken op kosten van de pandgever (bij) te verzekeren c.q. verzekerd te houden.
14.7 De wederpartij verleent hierbij aan ons of onze gemachtigde het recht zich ten allen tijde van het aanwezig zijn van de verpande zaken te overtuigen en hun toestand te onderzoeken en de plaatsen en de gebouwen, waar de zaken zich bevinden of vermoed worden zich te bevinden, te betreden.
14.8 Wanneer op één van de verpande zaken beslag wordt gelegd, is de wederpartij verplicht ons terstond van dat feit op de hoogte te stellen.
14.9 Wanneer de wederpartij in zijn verplichtingen jegens ons tekort schiet of ons goede gronden geeft te vrezen dat in die verplichting zal worden tekort geschoten, zijn wij bevoegd te vorderen dat de betreffende zaken in onze macht of die van een derde worden gebracht.
14.10 Wij kunnen zonder nader te stellen termijn bij tekort schieten of dreigend tekort te schieten van de wederpartij de afgifte van de verpande zaken direct afdwingen.
14.11 Voor rekening van de wederpartij komen alle kosten waartoe
het met ons overeengekomen te eniger tijd aanleiding kan geven, zoals de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en bijstand die wij nodig achten tot handhaving en ter uitoefening van onze rechten. Wij zijn, zodra wij dit wensen, bevoegd de hiervoor bedoelde kosten voor rekening van de wederpartij te voldoen.
14.12 Voor het bestaan en omvang van het aan ons verschuldigde strekt een door ons getekend uittreksel uit onze administratie tot volledig bewijs, behoudens door de wederpartij geleverd tegenbe wijs.
AUTEURSRECHTEN en OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 15
15.1 Op alle overeenkomsten strekkende tot het vervaardigen en/of monteren van een geluidsopname dient de wederpartij volledig gerechtigd te zijn ten aanzien van alle rechthebbenden om de opname te doen maken en daarvan verder het beoogde gebruik te maken.
15.2 De wederpartij vrijwaart ons in beginsel tegen alle aanspraken van derden ter zake van het maken van opnamen en het daarop volgende gebruik daarvan.
15.3 Het auteursrecht van de door ons ontworpen afbeeldingen,
tekeningen, fotografische opnamen, handleidingen, bedieningsvoorschriften ontwerpen, meetrapporten en verstrekte specificaties e.d. blijft bij ons berusten, ook wanneer de wederpartij er een opdracht op heeft geplaatst.
15.4 Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 5.000,—., onverminderd ons recht aanspraak
te maken op volledige schade vergoeding.
15.5
BUMA/STEMRA/SENA-rechten Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
15.6 Sound Adventure en/of haar medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade opgelopen door het geluid geproduceerd door het gehuurde of door geleverde diensten. De huurder en/of organisator van het evenement is in alle gevallen verantwoordelijk voor alle bijkomendheden die het gebruik van het gehuurde en/of diensten met zich meebrengt. De huurder is tevens de verantwoordelijke voor boetes en/of andere door de overheid opgelegde maatregelen in geval van geluidshinder .
BETALING
Artikel 16
16.1 Tenzij schriftelijk anders is overééngekomen dient betaling uitsluitend netto-contant bij aflevering c.q. levering te geschieden. Indien geen contante betaling plaatsvindt, dan dient betaling netto te geschieden binnen dertig (14 ) dagen na factuurdatum, middels storting of overmaking op één der op de factuur vermelde bank- of girorekening. De door de bank/giro aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
16.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van voldoening van de door ons gemaakt invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
16.3 In gevallen dat de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot een wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden, het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat
enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van de kosten, schaden en interest.
RENTE EN KOSTEN
Artikel 17
17.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1 1/4 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
17.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 100,—
TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 18
18.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
GESCHILLEN
Artikel 19
19.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij wij als eiseres kiezen voor de wederpartij als gedaagde in aanmerking
komende buitenlandse rechter.
WIJIZIGINGEN OF AANVULLINGEN OP DEZE VOORWAARDEN
Artikel 20
20.1 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
20.2 Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
20.3 Sound Adventure claimt alle copyrights op deze voorwaarden . gebruik hiervan op wat voor manier dan ook
is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming.

Lisse, de dato 1 januari 2004
E. Bouwmeester (Algemeen Directeur)